قیمت ورق آهن تمام کارخانه های تولید کننده

به دلیل نوسانات لحظه ای قیمت ورق قبل از هر چیز با کارشناسان فروش تماس گرفته و اطمینان حاصل فرمایید

با ما تماس بگیرید 02166317808

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

محصول
قیمت
آلیاژ
انبار
عرض
طول
بروزرسانی
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان
64,800
ST37
کارخانه
150
600
1398/03/01 - 12:23
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان
64,800
ST37
کارخانه
150
600
1398/03/01 - 12:23
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان
64,800
ST37
کارخانه
150
600
1398/03/01 - 12:23
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان
64,800
ST37
کارخانه
150
600
1398/03/01 - 12:24
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان
64,800
ST37
کارخانه
150
600
1398/03/01 - 12:24
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه اصفهان
67,000
ST37
تهران
100
200
1398/03/01 - 12:29
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه اصفهان
67,000
ST37
تهران
100
200
1398/03/01 - 12:29
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان
68,000
ST37
تهران
100
200
1398/03/01 - 12:29
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان
70,500
ST37
تهران
100
200
1398/03/01 - 12:29
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان
65,500
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:26
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان
65,500
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:26
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان
65,500
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:26
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان
65,500
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:26
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان
65,500
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:26
ورق سیاه 8 اکسین اهواز
68,100
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/01 - 12:30
ورق سیاه 10 اکسین اهواز
68,100
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/01 - 12:30
ورق سیاه 12 اکسین اهواز
68,100
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/01 - 12:31
ورق سیاه 15 اکسین اهواز
68,100
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/01 - 12:31
ورق سیاه 20 اکسین اهواز
63,100
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/01 - 12:31
ورق سیاه 25 اکسین اهواز
63,100
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/01 - 12:31
ورق سیاه 30 اکسین اهواز
63,100
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/01 - 12:31
ورق سیاه 35 اکسین اهواز
63,100
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/01 - 12:31
ورق سیاه 40 اکسین اهواز
63,100
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/01 - 12:31
ورق سیاه 45 اکسین اهواز
63,100
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/01 - 12:31
ورق سیاه 50 اکسین اهواز
63,100
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/01 - 12:31
ورق سیاه 8 اکسین اهواز
68,600
ST37
تهران
200
600
1398/03/01 - 12:31
ورق سیاه 10 اکسین اهواز
68,600
ST37
تهران
200
600
1398/03/01 - 12:32
ورق سیاه 12 اکسین اهواز
68,600
ST37
تهران
200
600
1398/03/01 - 12:32
ورق سیاه 15 اکسین اهواز
68,600
ST37
تهران
200
600
1398/03/01 - 12:32
ورق سیاه 20 اکسین اهواز
63,600
ST37
تهران
200
600
1398/03/01 - 12:32
ورق سیاه 25 اکسین اهواز
63,600
ST37
تهران
200
600
1398/03/01 - 12:32
ورق سیاه 30 اکسین اهواز
63,600
ST37
تهران
200
600
1398/03/01 - 12:32
ورق سیاه 35 اکسین اهواز
63,600
ST37
تهران
200
600
1398/03/01 - 12:32
ورق سیاه 40 اکسین اهواز
63,600
ST37
تهران
200
600
1398/03/01 - 12:32
ورق سیاه 45 اکسین اهواز
63,600
ST37
تهران
200
600
1398/03/01 - 12:32
ورق سیاه 50 اکسین اهواز
63,600
ST37
تهران
200
600
1398/03/01 - 12:32
ورق سیاه 8 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:38
ورق سیاه 10 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:38
ورق سیاه 12 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:38
ورق سیاه 15 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:39
ورق سیاه 8 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:39
ورق سیاه 10 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:39
ورق سیاه 12 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:39
ورق سیاه 15 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:39
ورق سیاه 20 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:39
ورق سیاه 30 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:39
ورق سیاه 35 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:39
ورق سیاه 25 قطعات فولادی
65,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:39
ورق سیاه 2.5 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:40
ورق سیاه 3 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:40
ورق سیاه 4 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:40
ورق سیاه 5 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:40
ورق سیاه 8 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:40
ورق سیاه 10 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 12 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 15 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 20 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 25 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 30 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 35 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 6 گیلان
63,800
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 8 گیلان
63,800
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 10 گیلان
63,800
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 12 گیلان
63,800
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 15 گیلان
63,800
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:41
ورق سیاه 8 کاویان
تماس با ما
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 10 کاویان
69,300
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 12 کاویان
69,300
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 15 کاویان
63,700
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 20 کاویان
62,300
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 25 کاویان
62,300
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 30 کاویان
63,700
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 35 کاویان
63,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 40 کاویان
63,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 45 کاویان
63,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 50 کاویان
69,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 8 کاویان
69,300
ST37
تهران
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 10 کاویان
69,300
ST37
تهران
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 12 کاویان
69,300
ST37
تهران
125
600
1398/03/01 - 12:42
ورق سیاه 15 کاویان
64,200
ST37
تهران
125
600
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 20 کاویان
62,800
ST37
تهران
125
600
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 25 کاویان
62,800
ST37
تهران
125
600
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 30 کاویان
64,200
ST37
تهران
125
600
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 35 کاویان
63,500
ST37
تهران
125
600
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 40 کاویان
63,500
ST37
تهران
125
600
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 45 کاویان
63,500
ST37
تهران
125
600
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 50 کاویان
65,300
ST37
تهران
125
600
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 8 کاویان
69,300
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 10 کاویان
69,300
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 12 کاویان
69,300
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 15 کاویان
64,400
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 20 کاویان
63,000
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 25 کاویان
63,000
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 30 کاویان
64,400
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 35 کاویان
65,300
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 40 کاویان
65,300
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 45 کاویان
65,300
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 50 کاویان
65,300
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/01 - 12:43
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان
65,300
ST37
تهران
150
600
1398/03/01 - 12:44
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان
65,300
ST37
تهران
150
600
1398/03/01 - 12:44
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان
65,300
ST37
تهران
150
600
1398/03/01 - 12:44
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان
65,300
ST37
تهران
150
600
1398/03/01 - 12:44
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان
65,300
ST37
تهران
150
600
1398/03/01 - 12:44
ورق سیاه 6 گیلان
63,800
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/01 - 12:44
30 امتیاز4.8/5