قیمت ورق آهن

قیمت ورق آهن تمام کارخانه های تولید کننده

به دلیل نوسانات لحظه ای قیمت ورق قبل از هر چیز با کارشناسان فروش تماس گرفته و اطمینان حاصل فرمایید

با ما تماس بگیرید 66317808

محصول
قیمت
آلیاژ
انبار
عرض
طول
بروزرسانی
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان
56,100
ST37
کارخانه
150
600
1398/05/26 - 12:40
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان
56,200
ST37
کارخانه
150
600
1398/05/26 - 12:40
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان
55,700
ST37
کارخانه
150
600
1398/05/26 - 12:40
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان
55,700
ST37
کارخانه
150
600
1398/05/26 - 12:40
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان
55,700
ST37
کارخانه
150
600
1398/05/26 - 12:40
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه اصفهان
56,600
ST37
تهران
100
200
1398/05/26 - 12:40
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه اصفهان
57,100
ST37
تهران
100
200
1398/05/26 - 12:40
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان
56,600
ST37
تهران
100
200
1398/05/26 - 12:40
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان
60,000
ST37
تهران
100
200
1398/05/26 - 12:11
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان
56,900
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:11
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان
57,000
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:11
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان
56,100
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:11
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان
56,100
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:11
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان
56,100
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:11
ورق سیاه 8 اکسین اهواز
62,500
ST37
کارخانه
200
600
1398/05/26 - 12:17
ورق سیاه 10 اکسین اهواز
55,000
ST37
کارخانه
200
600
1398/05/26 - 12:17
ورق سیاه 12 اکسین اهواز
54,500
ST37
کارخانه
200
600
1398/05/26 - 12:18
ورق سیاه 15 اکسین اهواز
54,500
ST37
کارخانه
200
600
1398/05/26 - 12:18
ورق سیاه 20 اکسین اهواز
54,200
ST37
کارخانه
200
600
1398/05/26 - 12:18
ورق سیاه 25 اکسین اهواز
52,500
ST37
کارخانه
200
600
1398/05/26 - 12:19
ورق سیاه 30 اکسین اهواز
52,500
ST37
کارخانه
200
600
1398/05/26 - 12:19
ورق سیاه 35 اکسین اهواز
52,700
ST37
کارخانه
200
600
1398/05/26 - 12:19
ورق سیاه 40 اکسین اهواز
52,700
ST37
کارخانه
200
600
1398/05/26 - 12:19
ورق سیاه 45 اکسین اهواز
52,700
ST37
کارخانه
200
600
1398/05/26 - 12:19
ورق سیاه 50 اکسین اهواز
52,700
ST37
کارخانه
200
600
1398/05/26 - 12:20
ورق سیاه 8 اکسین اهواز
63,500
ST37
تهران
200
600
1398/05/26 - 12:20
ورق سیاه 10 اکسین اهواز
56,000
ST37
تهران
200
600
1398/05/26 - 12:20
ورق سیاه 12 اکسین اهواز
55,500
ST37
تهران
200
600
1398/05/26 - 12:21
ورق سیاه 15 اکسین اهواز
55,500
ST37
تهران
200
600
1398/05/26 - 12:21
ورق سیاه 20 اکسین اهواز
55,200
ST37
تهران
200
600
1398/05/26 - 12:21
ورق سیاه 25 اکسین اهواز
53,500
ST37
تهران
200
600
1398/05/26 - 12:21
ورق سیاه 30 اکسین اهواز
53,500
ST37
تهران
200
600
1398/05/26 - 12:21
ورق سیاه 35 اکسین اهواز
53,700
ST37
تهران
200
600
1398/05/26 - 12:22
ورق سیاه 40 اکسین اهواز
53,700
ST37
تهران
200
600
1398/05/26 - 12:22
ورق سیاه 45 اکسین اهواز
53,700
ST37
تهران
200
600
1398/05/26 - 12:22
ورق سیاه 50 اکسین اهواز
53,700
ST37
تهران
200
600
1398/05/26 - 12:22
ورق سیاه 8 قطعات فولادی
53,500
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 13:32
ورق سیاه 10 قطعات فولادی
53,500
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 13:33
ورق سیاه 12 قطعات فولادی
53,500
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 13:33
ورق سیاه 15 قطعات فولادی
53,500
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 13:33
ورق سیاه 8 قطعات فولادی
53,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 13:33
ورق سیاه 10 قطعات فولادی
53,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 13:33
ورق سیاه 12 قطعات فولادی
53,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 13:33
ورق سیاه 15 قطعات فولادی
53,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 13:33
ورق سیاه 20 قطعات فولادی
53,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 13:33
ورق سیاه 30 قطعات فولادی
53,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 13:33
ورق سیاه 35 قطعات فولادی
53,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 13:33
ورق سیاه 25 قطعات فولادی
53,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 13:33
ورق سیاه 2.5 گیلان
تماس با ما
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:35
ورق سیاه 3 گیلان
تماس با ما
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:35
ورق سیاه 4 گیلان
تماس با ما
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:35
ورق سیاه 5 گیلان
تماس با ما
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:35
ورق سیاه 8 گیلان
53,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:36
ورق سیاه 10 گیلان
52,700
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:36
ورق سیاه 12 گیلان
52,700
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:36
ورق سیاه 15 گیلان
52,700
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:36
ورق سیاه 20 گیلان
52,700
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:36
ورق سیاه 25 گیلان
تماس با ما
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:37
ورق سیاه 30 گیلان
تماس با ما
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:37
ورق سیاه 35 گیلان
تماس با ما
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:37
ورق سیاه 6 گیلان
تماس با ما
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 13:37
ورق سیاه 8 گیلان
53,700
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 13:37
ورق سیاه 10 گیلان
53,200
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 13:38
ورق سیاه 12 گیلان
53,200
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 13:38
ورق سیاه 15 گیلان
53,200
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 13:38
ورق سیاه 8 کاویان
55,800
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 12:52
ورق سیاه 10 کاویان
54,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 12:52
ورق سیاه 12 کاویان
54,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 12:46
ورق سیاه 15 کاویان
54,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 12:46
ورق سیاه 20 کاویان
52,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 12:46
ورق سیاه 25 کاویان
52,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 12:46
ورق سیاه 30 کاویان
52,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 35 کاویان
52,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 40 کاویان
52,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 45 کاویان
52,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 50 کاویان
52,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 8 کاویان
56,800
ST37
تهران
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 10 کاویان
55,600
ST37
تهران
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 12 کاویان
55,600
ST37
تهران
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 15 کاویان
55,600
ST37
تهران
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 20 کاویان
53,600
ST37
تهران
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 25 کاویان
53,600
ST37
تهران
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 30 کاویان
53,600
ST37
تهران
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 35 کاویان
53,600
ST37
تهران
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 40 کاویان
53,600
ST37
تهران
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 45 کاویان
53,600
ST37
تهران
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 50 کاویان
53,600
ST37
تهران
125
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 8 کاویان
56,900
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 10 کاویان
55,700
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 12 کاویان
55,700
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 15 کاویان
55,700
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 20 کاویان
53,700
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 25 کاویان
53,700
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 30 کاویان
53,700
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 35 کاویان
53,700
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 40 کاویان
53,700
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 45 کاویان
53,700
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 50 کاویان
53,700
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان
56,800
ST37
تهران
150
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان
56,900
ST37
تهران
150
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان
56,000
ST37
تهران
150
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان
56,000
ST37
تهران
150
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان
56,000
ST37
تهران
150
600
1398/05/26 - 12:47
ورق سیاه 6 گیلان
تماس با ما
ST37
کارخانه
100
رول
1398/05/26 - 13:38
33 امتیاز4.8/5