قیمت ورق آهن تمام کارخانه های تولید کننده

به دلیل نوسانات لحظه ای قیمت ورق قبل از هر چیز با کارشناسان فروش تماس گرفته و اطمینان حاصل فرمایید

با ما تماس بگیرید 02166317808

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

محصول
قیمت
آلیاژ
انبار
عرض
طول
بروزرسانی
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان
61,900
ST37
کارخانه
150
600
1398/03/26 - 15:23
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان
60,800
ST37
کارخانه
150
600
1398/03/26 - 15:23
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان
60,300
ST37
کارخانه
150
600
1398/03/26 - 15:23
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان
60,300
ST37
کارخانه
150
600
1398/03/26 - 15:23
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان
60,300
ST37
کارخانه
150
600
1398/03/26 - 15:23
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه اصفهان
62,600
ST37
تهران
100
200
1398/03/26 - 15:23
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه اصفهان
63,100
ST37
تهران
100
200
1398/03/26 - 15:23
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان
62,900
ST37
تهران
100
200
1398/03/26 - 15:23
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان
62,900
ST37
تهران
100
200
1398/03/26 - 15:24
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان
62,600
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:24
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان
61,500
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:24
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان
61,000
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:24
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان
61,000
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:24
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان
61,000
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:24
ورق سیاه 8 اکسین اهواز
67,300
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/26 - 15:24
ورق سیاه 10 اکسین اهواز
63,800
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/26 - 15:24
ورق سیاه 12 اکسین اهواز
63,600
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/26 - 15:24
ورق سیاه 15 اکسین اهواز
64,300
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/26 - 15:25
ورق سیاه 20 اکسین اهواز
60,000
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/26 - 15:25
ورق سیاه 25 اکسین اهواز
60,000
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/26 - 15:25
ورق سیاه 30 اکسین اهواز
60,000
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/26 - 15:25
ورق سیاه 35 اکسین اهواز
60,000
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/26 - 15:25
ورق سیاه 40 اکسین اهواز
60,000
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/26 - 15:25
ورق سیاه 45 اکسین اهواز
60,000
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/26 - 15:25
ورق سیاه 50 اکسین اهواز
60,000
ST37
کارخانه
200
600
1398/03/26 - 15:25
ورق سیاه 8 اکسین اهواز
67,800
ST37
تهران
200
600
1398/03/26 - 15:26
ورق سیاه 10 اکسین اهواز
64,300
ST37
تهران
200
600
1398/03/26 - 15:27
ورق سیاه 12 اکسین اهواز
64,100
ST37
تهران
200
600
1398/03/26 - 15:28
ورق سیاه 15 اکسین اهواز
64,800
ST37
تهران
200
600
1398/03/26 - 15:28
ورق سیاه 20 اکسین اهواز
60,500
ST37
تهران
200
600
1398/03/26 - 15:28
ورق سیاه 25 اکسین اهواز
60,500
ST37
تهران
200
600
1398/03/26 - 15:28
ورق سیاه 30 اکسین اهواز
60,500
ST37
تهران
200
600
1398/03/26 - 15:28
ورق سیاه 35 اکسین اهواز
60,500
ST37
تهران
200
600
1398/03/26 - 15:28
ورق سیاه 40 اکسین اهواز
60,500
ST37
تهران
200
600
1398/03/26 - 15:28
ورق سیاه 45 اکسین اهواز
60,500
ST37
تهران
200
600
1398/03/26 - 15:29
ورق سیاه 50 اکسین اهواز
60,500
ST37
تهران
200
600
1398/03/26 - 15:30
ورق سیاه 8 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:31
ورق سیاه 10 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:31
ورق سیاه 12 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:31
ورق سیاه 15 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:31
ورق سیاه 8 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:31
ورق سیاه 10 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:32
ورق سیاه 12 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:33
ورق سیاه 15 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:33
ورق سیاه 20 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:34
ورق سیاه 30 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:34
ورق سیاه 35 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:34
ورق سیاه 25 قطعات فولادی
60,000
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:34
ورق سیاه 2.5 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:37
ورق سیاه 3 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:37
ورق سیاه 4 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:37
ورق سیاه 5 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:37
ورق سیاه 8 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:37
ورق سیاه 10 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:37
ورق سیاه 12 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:37
ورق سیاه 15 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:37
ورق سیاه 20 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:38
ورق سیاه 25 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:38
ورق سیاه 30 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:38
ورق سیاه 35 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:38
ورق سیاه 6 گیلان
58,500
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:38
ورق سیاه 8 گیلان
58,200
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:38
ورق سیاه 10 گیلان
58,200
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:38
ورق سیاه 12 گیلان
58,200
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:38
ورق سیاه 15 گیلان
58,200
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:38
ورق سیاه 8 کاویان
60,800
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:39
ورق سیاه 10 کاویان
60,300
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:41
ورق سیاه 12 کاویان
60,300
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:42
ورق سیاه 15 کاویان
60,300
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:42
ورق سیاه 20 کاویان
59,200
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:42
ورق سیاه 25 کاویان
59,200
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:42
ورق سیاه 30 کاویان
59,200
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:42
ورق سیاه 35 کاویان
58,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:42
ورق سیاه 40 کاویان
58,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:43
ورق سیاه 45 کاویان
58,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:43
ورق سیاه 50 کاویان
58,600
ST37
کارخانه
125
600
1398/03/26 - 15:43
ورق سیاه 8 کاویان
61,300
ST37
تهران
125
600
1398/03/26 - 15:45
ورق سیاه 10 کاویان
60,800
ST37
تهران
125
600
1398/03/26 - 15:45
ورق سیاه 12 کاویان
60,800
ST37
تهران
125
600
1398/03/26 - 15:45
ورق سیاه 15 کاویان
60,800
ST37
تهران
125
600
1398/03/26 - 15:45
ورق سیاه 20 کاویان
59,700
ST37
تهران
125
600
1398/03/26 - 15:46
ورق سیاه 25 کاویان
59,700
ST37
تهران
125
600
1398/03/26 - 15:46
ورق سیاه 30 کاویان
59,700
ST37
تهران
125
600
1398/03/26 - 15:46
ورق سیاه 35 کاویان
59,100
ST37
تهران
125
600
1398/03/26 - 15:46
ورق سیاه 40 کاویان
59,100
ST37
تهران
125
600
1398/03/26 - 15:46
ورق سیاه 45 کاویان
59,100
ST37
تهران
125
600
1398/03/26 - 15:46
ورق سیاه 50 کاویان
59,100
ST37
تهران
125
600
1398/03/26 - 15:46
ورق سیاه 8 کاویان
61,500
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:47
ورق سیاه 10 کاویان
61,000
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:48
ورق سیاه 12 کاویان
61,000
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:48
ورق سیاه 15 کاویان
61,000
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:48
ورق سیاه 20 کاویان
59,900
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:48
ورق سیاه 25 کاویان
59,900
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:48
ورق سیاه 30 کاویان
59,900
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:48
ورق سیاه 35 کاویان
59,300
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:48
ورق سیاه 40 کاویان
59,300
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:49
ورق سیاه 45 کاویان
59,300
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:49
ورق سیاه 50 کاویان
59,300
ST37
تهران
سفارشی
سفارشی
1398/03/26 - 15:49
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان
62,400
ST37
تهران
150
600
1398/03/26 - 15:49
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان
61,300
ST37
تهران
150
600
1398/03/26 - 15:49
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان
60,800
ST37
تهران
150
600
1398/03/26 - 15:49
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان
60,800
ST37
تهران
150
600
1398/03/26 - 15:49
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان
60,800
ST37
تهران
150
600
1398/03/26 - 15:49
ورق سیاه 6 گیلان
58,200
ST37
کارخانه
100
رول
1398/03/26 - 15:49
31 امتیاز4.8/5